Laboratórium termických analýz materiálov


Laboratórium termických analýz materiálov

 

 

Vedúci:

  • Ing. Karel Saksl, DrSc.
    ( mail ksaksl(at)imr.saske.sk, tel +421-55-7922 496 )

Laboratórium slúži na analýzu širokého spektra materiálov, u ktorých sa sleduje zmena fyzikálnych alebo chemických vlastností látok a reakčných produktov v závislosti od teploty. S ohľadom na typ materiálu sa stanovuje entalpia zmien, fázové premeny, tepelné kapacity tuhých a kvapalných látok, určujú sa teploty tavenia, sklenia, demagnetizácie, vyparovanie, príp. sublimácie. Laboratórium slúži aj na stanovenie čistoty látok, na štúdium fázových diagramov a polymorfizmu, oxidačných indukčných časov, na meranie rýchlosti reakcií a fázových premien a pod.                 


Perkin Elmer DSC 8500:

DSC 8000 Differential Scanning Calorimeter je výkon kompenzujúci (Power Compensation) kalorimeter najnovšej generácie.

Špecifikácia:

  • Nezávislé samostatné piecky pre meranú a referenčnú vzorku
  • Teplotu a energiu vzorky možno merať priamo a nezávisle od referenčnej vzorky
  • Duálna digitálna kontrola prietoku nosného plynu
  • Teplotný rozsah : od -180 °C do 750 °C
  • Rýchlosť ohrevu: od 0,01 do 750 °C/min
  • Rýchlosť chladenia: od 0,01 do 750 °C/min
  • Teplotná presnosť ± 0,05 °C
  • Čas ochladenia z +100 °C na -100 °C pri chladiacom systéme CLN2: 80 s
  • Dynamický rozsah ± 1300 mW
  • Rozlíšenie: 0,18 µW
  • Presnosť merania: < ± 0,2 %
  • Precíznosť merania: < ± 0,03 % 
  • Výkonný riadiaci DSC a vyhodnocovací software

                 

Skúmané materiály:

Ocele (konštrukčné, elektrotechnické), zvarové materiály a tepelne ovplyvnené zóny u ocelí - štúdium kinetiky fázových premien, rekryštalizácie, Curieho teploty.
Neželezné kovy a zliatiny na báze neželezných (kryštalické/nanokryštalické, amorfné) - štúdium fázových premien pri rôznych rýchlostiach ohrevu.
Práškové kovy - analýza fázových prechodov v samotnom prášku, procesov spekania v rôznych atmosférach.
Nízkotaviteľné kovy a zliatiny na báze nízkotaviteľných kovov - stanovenie teplôt tavenia, vyparovania, fázových premien. Meranie tepelných kapacít tuhých a kvapalných látok.
Keramika (konštrukčná, elektrokeramika a biokeramika) - štúdium procesov spekania. 

    

Kontakt

ÚMV SAV
Watsonova 47, 040 01 Košice
Tel.: +421-55-7922 453
Fax: +421-55-7922 408
www.imr.saske.sk


UMV SAV - Watsonova 47 - 040 01 Košice - Slovakia | Tel.: +421-55-7922 402 | Fax: +421-55-7922 408 | E-mail: imrsas@imr.saske.sk