Konštrukčná a funkčná keramika
Výskum v oblasti konštrukčnej a funkčnej keramiky (Oddelenie elektrokeramiky a Oddelenie konštrukčnej keramiky) je zameraný na vývoj a charakterizovanie mikroštruktúry, testovanie mechanických a lomových vlastností progresívnych keramických materiálov a kompozitov, nanokompozitov, vrstevnatých kompozitov a nanopovlakov, vyvinutých pre konštrukčné, funkčné a bio-medicínske aplikácie.
Oblasť ďalšieho výskumu zahŕňa štúdium vlastností krehkých materiálov pri vysokých teplotách - creep (tečenie), pomalý rast trhlín, oxidáciu, ale aj analýzy porúch a životnosti krehkých materiálov a normalizačné aktivity v rámci ESIS, CEN a VAMAS.

UMV SAV - Watsonova 47 - 040 01 Košice - Slovakia | Tel.: +421-55-7922 402 | Fax: +421-55-7922 408 | E-mail: imrsas@imr.saske.sk