Nanoštruktúrne materiály
Štúdium nanoštruktúrnych materiálov (Oddelenie nanoštruktúrnych materiálov  a Oddelenie konštrukčnej keramiky) sa zaoberá základným výskumom v oblasti vzťahov mikroštruktúra - vlastnosti. Cieľom je stanovenie mechanizmu procesov a vývoj nových nanomateriálov rôznymi metódami (mechanicko-chemicky, výraznou plastickou deformáciou "SPD"). Aktivity sa týkajú týchto oblastí:
a) základný výskum zameraný na objasnenie vzťahov medzi spracovaním, mikroštruktúrou a mechanickými vlastnosťami u nanokryštalických objemových materiálov určených pre vysokoteplotné aplikácie; modelovanie mikroštruktúry a analýza fyzikálnych a mechanických vlastností kovových kompozitov; vytváranie komplexných mikroštruktúrnych modelov a ich overovanie na reálnych materiáloch; creep kovových kompozitov; analýza medzifázových rozhraní; vznik napätí a lomové modely
b) príprava nanokryštalických objemových materiálov s kovovou matricou určených pre vysokoteplotné aplikácie mechano-chemickými metódami a "SPD" procesmi.

UMV SAV - Watsonova 47 - 040 01 Košice - Slovakia | Tel.: +421-55-7922 402 | Fax: +421-55-7922 408 | E-mail: imrsas@imr.saske.sk