www.imr.saske.sk Ústav materiálového výskumu
Slovenskej akadémie vied v Košiciach
a
logo UPJS Univerzita  Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach


Projekt APVV-0222-10 pod názvom

Mikroštruktúra a vlastnosti práškových mikro- a nano-kompozitných materiálov pre stredofrekvenčné magnetické aplikácie

Akronym: MAGCOMP

Obdobie riešenia projektu: máj 2011 - október 2014

Projekt financovaný Agentúrou na podporu výskumu a vývoja
logo APVV APVV