logo UPJS
Univerzita  Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta


UMV SAV
Ústav materiálového výskumu
Slovenskej akadémie vied v Košiciach,
verejná výskumná inštitúcia

TUKE
Technická univerzita Košice
Fakulta výrobných technológií


ZU
Žilinská univerzita v Žiline
Strojnícka fakulta


Projekt základného výskumu APVV-20-0072

Funkčné vlastnosti kompaktovaných kompozitov na báze
magnetických častíc s povrchovo modifikovanými vlastnosťami


Akronym: FUCO

Obdobie riešenia projektu: júl 2021 - jún 2025

Projekt financovaný Agentúrou na podporu výskumu a vývoja